juli 19, 2022

Acast AB (publ) (“Acast”) har tecknat avtal om att förvärva Podchaser Inc. (“Podchaser”), världens mest omfattande och ledande podcastdatabas. Tillsammans kommer Acast och Podchaser erbjuda branschens bästa metadata för poddkreatörer och annonsörer. Den initiala köpeskillingen uppgår till 27,2 miljoner USD, med potentiella tilläggsköpeskillingar om upp till 6,8 miljoner USD baserat på en earnout-modell. Köpeskillingen betalas under tre år, motsvarande en uppskattad ARR-multipel (Annual Recurring Revenue) om 4-5x sett till de kommande 12 månaderna.

Acasts förvärv av Podcasher kommer föra samman världens största oberoende podcastföretag och världens ledande podcastdatabas – vilket kommer accelerera innovation som gynnar hela det öppna podcastekosystemet. Detta kommer bygga Acasts tidiga produktledarskap och stärka företagets förmåga att förbättra upptäckbarheten av podcasts på global nivå.

Poddkreatörer kommer kunna dra nytta av ökad upptäckbarhet, för att uppnå sina mål för tillväxt och monetärisering. Annonsörer kommer kunna dra nytta av bättre verktyg, som möjliggör att nå värdefulla lyssnare mer effektivt – med tillgång till datapunkter avseende demografi, konsumtionsmönster, räckvidd och preferenser.

Podchaser förväntas vara kassaflödespositiva under 2023, och kommer fortsatt att verka som ett separat varumärke och självständig verksamhet. Förvärvet leder till ökade intäkter för Acast tack vare Podchasers SaaS-baserade struktur som sammanställer och genererar intäkter på data, samtidigt som det ger omfattande tillgång till metadata som stärker Acasts egna affärsmodell.

Podchaser, som används av lyssnare, poddkreatörer, annonsörer och branschfolk, kartlägger fler än 4,5 miljoner podcasts, hundratusentals betyg och recensioner samt annonsörerna för världens 5 000 största podcasts – tillhandahåller över 1,7 miljarder datapunkter.

Företagets unika, proprietära podcastdata både kartlägger och stärker hela podcastekosystemet, vilket förbättrar upptäckbarhet för alla aktörer. Acast och Podchaser siktar nu på att accelerera och maximera denna data för alla i branschen.

Ross Adams, vd på Acast, säger: “Som ledare för det öppna podcastekosystemet kommer Acast och Podchaser gemensamt accelerera innovation och demokratisering av podcastekosystemet för poddkreatörer, lyssnare och annonsörer över hela världen. Vi kommer tillsammans maximera potentialen i det öppna podcastekosystemet, och inte bara vara i paritet med aktörer som har data bakom stängda betalväggar, utan även gå förbi dem.”

Bradley Davis, vd på Podchaser, kommenterar: “Podchaser och Acast har en gemensam idé och ambition för hur det öppna podcastekosystemet ska stärkas, för att skapa de bästa verktygen för lyssnare, poddkreatörer och annonsörer. Acast är inte bara en stark och trygg ägare, utan också en plattform, likt oss, som arbetar med alla delar av podcastekosystemet. Det gör dem till den perfekta partnern på vår fortsatta resa.”

Transaktionen
Transaktionen kommer genomföras i enlighet med ett fusionsavtal, enligt vilket Podchaser kommer slås samman med ett helägt dotterbolag till Acast. Den initiala köpeskillingen uppgår till 27,2 miljoner USD, med potentiella tilläggsköpeskillingar om upp till 6,8 miljoner USD, baserade på prestation. Förvärvet finansieras via kontanter (ca 85%) så väl som nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omedelbart kommer omvandlas till nya aktier (ca 15%), under en treårsperiod. Som mest kommer 4 276 246 aktier att betalas ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om 2,39 procent för befintliga aktieägare vid en aktiekurs om 14 SEK. Om aktiekursen är lägre än 14 SEK när aktier ska betalas ut, betalas eventuella kvarvarande belopp med kontanter. Vice versa, om aktiekursen är högre än 14 SEK kommer antal aktier att reduceras. Acast kommer finansiera kontantdelen av den initiala köpeskillingen med befintliga kontanter. Transaktionen förväntas slutföras den 1 augusti 2022 och är föremål för sedvanliga stängningsvillkor i USA, såsom att inga materiella negativa effekter uppstår, vilket förväntas uppnås.

Digital presskonferens
Acast kommer hålla en digital presskonferens klockan 11:00 CEST idag, för att ge ytterligare information. Länk till presskonferensen: https://tv.streamfabriken.com/pressconference-july-2022

Dial-in-nummer:
SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
Pinkod för alla nummer: 12585033#

För mer information

Emily Villatte, CFO och vice VD, Acast
Tel: +46 76 525 0142
E-mail: emily.villatte@acast.com

Ross Adams, VD, Acast
E-mail: ross@acast.com

Om Acast

Acast är världens största oberoende podcastföretag. Företaget grundades 2014 och har sedan dess varit en pionjär för det öppna podcastekosystemet – genom att tillgängliggöra podcasts på alla lyssningsplattformar. Acast erbjuder en marknadsplats, som hjälper annonsörer att nå ut till rätt publik och poddkreatörer att monetärisera sitt innehåll. Idag hostar Acast nära 50 000 podcasts, med fler än 400 miljoner lyssningar varje månad. Företaget verkar på över 14 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm. Acast är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

Om Podchaser

Podchaser är världens mest omfattande podcastdatabas – som samlar in, berikar och distribuerar podcastinsikter som ökar upptäckbarhet för lyssnare, poddkreatörer och varumärken.
www.podchaser.com

Denna information är sådan information som Acast är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-18 08:43 CEST.

More news